Manufaktura Dobrych Klimatów - Powrót na stronę główną

Regulamin sklepu:
1. Sklep internetowy www.e-mdk.com należy i prowadzony jest przez firmę:

Manufaktura Dobrych Klimatów
Tomasz Lenart

prowadzącą działalność w Łodzi przy ul. Finansowa 41a 93-420 Łódź
NIP 727-193-03-06
REGON: 100019500
Zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod nr 52776
zwany dalej Sprzedającym.

2. Numer rachunku bankowego:

mBank 16 1140 2004 0000 3002 3789 3933


Dane kontaktowe:

Tel. 502-517-314 - Tomasz Lenart
e-mail: tomasz@e-mdk.com
Manufaktura Dobrych Klimatów Tomasz Lenart, ul.Finansowa 41a, 93-420 Łódź

3. Zamówienia/Płatności/Ceny
3.1 Wszystkie ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu)
3.2 Zamówienia w sklepie realizowane są za pomocą formularza, znajdującego się na stronie sklepu.

Dla zamówień złożonych na stronie WWW do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa poniżej w pkt 3.3

3.3 Treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego potwierdzajacej przedmiot umowy. Oświadczenie Kupującego o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Kupujący prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionej rzeczy w szczególności przez dokonanie potwierdzenia z użyciem przesyłanego w wiadomości potwierdzającej linku potwierdzającego.

3.3.1 Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty.

3.4 Zamówienia można składać 24 h, przez cały rok. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie wszystkich wymaganych informacji.

3.5 Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę bądź paragon fiskalny).

3.6 Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Kupującego - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

3.7 Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

4. Po złożeniu zamówienia przesyłany jest na podany adres mailowy list elektroniczny z listą zamówionych pozycji oraz danymi potrzebnymi do realizacji transakcji. Prosimy o odpowiedź na wysłany list - potwierdzenie jest rozpoczęciem procesu realizacji zamówienia

5. Koszt przesyłki zamówionych towarów pokrywa kupujący. Każdorazowo przy składaniu zamówienia podawany są możliwe opcje realizacji zamówienia wraz ich kosztem. Podawane koszty wysyłki dotyczą przesyłek z adresem odbioru na terenie Polski. W przypadku przesyłek zagranicznych niezbędny jest każdorazowo kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia kosztów wysyłki.

Jednocześnie Kupujący składa pełnomocnictwo upoważniające Sprzedającego do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w jego imieniu i na jego rachunek.

Odbiór osobisty wymaga uzgodnienia ze sprzedającym

6. Termin realizacji zamówienia po wpłynięciu wymaganej kwoty na konto Sklepu wynosi od 2 do 7 dni roboczych, chyba, że zaznaczono inaczej.

7. Odstąpienie od umowy.

7.1 Kupujący który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dniu odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów za wyjątkiem kosztów które ponosi Kupujący a w szczególności:
a. poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów dostarczenia rzeczy kupującemu, jeżlie Kupujący wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

7.2 Kupujący może odstąpić od umowy zawartej na odelgłość, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenia można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 24 czerwca 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r poz. 827) a także załącznik do niniejszego regulaminu. Korzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe.

7.3 Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a. wiadomością e-mail, na adres: reklamacje@e-mdk.com,
b. w formie pisemnej, na adres Manufaktura Dobrych Klimatów Tomasz Lenart, ul. Finansowa 41a, 93-420 Łódź

7.4 Termin 14 dniowy liczony jest od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

7.5 W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Adres do zwrotów:
Manufaktura Dobrych Klimatów - Sklep, ul. Łąkowa 4 kl.A 1p lok 127 90-563 Łódź

7.6 Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem pkt 7.1. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.7 Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8 Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7.9 W przypadku zamówienia produków wykonywanych na indywidualne zamówienie, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy - podstawa prawna Art. 38 pkt. 3 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827

9 Reklamacje.
W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Kupujący ma prawo złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona w formie elektronicznej na adres reklamacje@e-mdk.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

9. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt przewoźnikowi i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

10. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr dowodu zakupu, oraz opisać przedmiot reklamacji.

11. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu


Załączniki do regulaminu

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa


INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto wykorzystuje podane dane osobowe?
Administratorem podanych danych osobowych jest Tomasz Lenart prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Manufaktura Dobrych Klimatów Tomasz Lenart mieszczącą się pod adresem ul. Finansowa 41a, 93-420 Łódź

W jakim celu przetwarzane będą podane dane osobowe?
Dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby:
 • - obsługi i realizacji umowy (zamówienia)
 • - obsługi związanej z rękojmią lub gwarancją udzieloną na produkt tj. w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora
 • - na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie księgowości i rachunkowości.
Podstawa prawna - art. 6, ust. 1 lit b,c,f ustawy o RODO (*1)

Czy dane będą przekazywane innym podmiotom?
Udostępnione dane mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie w w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, w szczególności dotyczy to:
 • podwykonawcą naszych usług realizujących dostawę zamówienia, tj wybranej przez zamawiającego firmy przewozowej
 • Podmiotom realizującym usługi prawne i księgowe na rzecz Administratora
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jak długo będą przechowywane podane dane osobowe?
Dane będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z realizacją umowy - zamówieniem.

Jakie ma Pani/Pan prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo:
 • - dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • - sprostowania danych,
 • - usunięcia danych, jeżeli nie są już one niezbędne z celu realizacji umowy, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • - przenoszenia tych danych do innego podmiotu, żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych.
 • - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych wynika z faktu zawarcia umowy i jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy - zamówienia. W przypadku braku podania danych realizacja umowy jest niemożliwa.
Czy dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Nie, podane dane NIE będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

*1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).